Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Колтунов Георгiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
36002, м.Полтава, вул.Європейська, 153
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04637622
5. Міжміський код та телефон, факс
(0532) 59-25-83, -
6. Електронна поштова адреса
i.bilozerova@kolan.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.01.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kolan.poltava.ua в мережі Інтернет 23.01.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.01.2019 звільнено Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна д/н 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу №2-к вiд 18.01.2019 звiльнено Дону Наталiю Леонiдiвну 18.01.2019 з посади головного бухгалтера ПАТ «НДI КОЛАН» за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. Дона Н.Л. обiймала посаду головного бухгалтера з 26.04.2006; акцiями товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надала.
18.01.2019 призначено Виконуючий обов’язки головного бухгалтера Бурда Наталiя Леонiдiвна д/н 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу №4-к вiд 18.01.2019 покладено обов’язки головного бухгалтера ПАТ «НДI КОЛАН» на Бурду Наталiю Григорiвну, заступника головного бухгалтера, з 21. 01.2019, до прийняття на вакантну посаду працiвника. Бурда Н.Г. акцiями товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надала. Iншi посади, якi Бурда Н.Г. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера ПАТ «НДI КОЛАН».